School reconstruction in Injevo, Municipality of Radovish